Disclaimer en Privacyverklaring

Disclaimer.

Deze website wordt in werking gesteld door Bunzl Verpakkingen Arnhem BV („wij“, „ons“ of „onze“). Jouw gebruik van deze site is onderworpen aan onze gebruikersvoorschriften, die je dient te accepteren bij het gebruik van deze site. Deze gebruikersvoorschriften kunnen door ons op ieder moment worden bijgewerkt en of worden aangepast.

1. Auteursrecht en (beeld)merken

Alle auteursrechten en andere rechten (inclusief, zonder beperking, intellectuele-eigendomsrechten) op de site en het materiaal op de site zijn ons eigendom of zijn geplaatst met de toestemming van de eigenaar. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bunzl. Het merk BeeProtect en de andere merken, namen en logo’s die tot de Bunzl groep behoren mogen ook op geen enkele wijze gebruikt worden zonder toestemming.

2. Informatie op de site en toegankelijkheid

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De op deze website aangeboden informatie wordt door de gebruiker geheel voor eigen risico geïnterpreteerd en gebruikt. Aan de op deze website aangeboden informatie, kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. In verband met de mogelijke instabiele factor van het internet in het algemeen kunnen storingen, onderbrekingen en vertragingen voorkomen waar wij geen verantwoordelijkheid voor dragen. Eventuele schade ontstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van Bunzl komen. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geenaansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

3. Links naar andere sites

De links op deze website die niet behoren tot de Bunzl groep, worden geopend in een apart venster wanneer je deze aanklikt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Het bezoek van deze links geschiedt geheel op jouw eigen risico en voor de inhoud van deze sites verwijzen we naar de gebruikersvoorwaarden van de bewuste site.

4. Nieuwsbrief

Bunzl verstuurt met regelmaat een digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet altijd voorkomen dat hier onjuistheden in voorkomen. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Aanbiedingen in de nieuwsbrief en op de website gelden zolang de voorraad strekt en alleen gedurende de vermelde actieperiode.

5. Cookiegebruik t.b.v. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google").Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekst bestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de webshop (met inbegrip van jouw IP- adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website- activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Googleverwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat jein dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

6. Cookiegebruik t.b.v. Hotjar

Deze website maakt gebruik van Hotjar web analytics dienst. Hotjar kan muisklikken, muisbewegingen en scrollen activiteiten vastleggen. Hotjar verzamelt informatie over bezochte pagina's, acties die worden genomen, land, apparaat dat wordt gebruikt, het besturingssysteem en de browser gebruikt. Hotjar kan geen persoonlijk identificeerbare informatie (PII)zien op de website. Hotjar kan niets bijhouden van jouw surfgedrag over websites die geen gebruik maken van Hotjar diensten.

Privacyverklaring.

In deze verklaring wordt uitgelegd hoe jouw persoonlijke gegevens door ons worden verzameld en gebruikt. Persoonlijke gegevens zijn gegevens, waarmee wordt vastgesteld wie je bent, zoals bijvoorbeeld jouw naam, e-mailadres of mobiele telefoonnummer. Jouwpersoonlijke gegevens zijn een belangrijk aspect voor ons, waarmee wij op verantwoorde en veilige wijze willen omgaan. Indien je meer wilt weten over de wijze waarop wij gebruik maken van jouw persoonlijke gegevens, neem dan s.v.p. contact met ons op.

Dit beleid is van toepassing op:

 • (potentiële)Klanten, relaties en leveranciers van Bunzl Verpakkingen Arnhem BV.

 • Andere partijen waarmee Bunzl Verpakkingen Arnhem BV zaken doet, zoals leveranciers van Bunzl Verpakkingen Arnhem BV.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Bunzl Verpakkingen Arnhem BV zalslechts die persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. In het bijzonder zullen wij onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • NAW gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en andere contactgegevens die voor communicatie benodigd zijn;

 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;

 • Bankrekeningnummers van de betrokkenen;

 • Persoonlijke gegevens welke door de Kamer van Koophandel beschikbaar zijn gesteld;

 • IP-adres;

 • Overige persoonsgegevens(anders dan hierboven beschreven) welke nodig zijn voor de verwerking conform de geldende wetgeving.

Voor welke doeleinden maken wij gebruik van jouw persoonlijke gegevens?
Wij gebruiken jouw persoonlijke gegevens voor verschillende doeleinden, waaronder:

 • Administratieve doeleinden;

 • Aannemen en uitvoeren van bestellingen;

 • Verwerking van betalingen en doen van betalingen;

 • Communicatie met jou;

 • Het bijhouden van accounts en andere zakelijke informatie;

 • De uitvoering van marketing, digitaal of anderszins;

 • Voldoen aan wettelijke of reglementaire vereisten;

 • Omgaan met klachten of vragen;

 • Het onderhouden van ons (zakelijke) netwerk;

 • Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties alsmede (markt)onderzoek;

 • Data-analyse genereren om de prestaties van onze website bij te houden en te verbeteren.

Wij zijn van mening dat wij een rechtmatig belang hebben, of dat het noodzakelijk is voor de tenuitvoerlegging van een ​​overeenkomst, om persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken voor onze bedrijfsvoering. In sommige gevallen kunnen we wettelijk verplicht zijn om persoonlijke informatie te gebruiken of openbaar te maken, bijvoorbeeld om te voldoen aan een verzoek van een officiële instantie.

Op welke manier verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Bunzl Verpakkingen Arnhem BV doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij in ieder geval:

 • Jouwpersoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en soort persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement;

 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is vooruitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

De persoonsgegevens zullen alleen worden verwerkt op basis van de verwerkingsgrondslagen voortvloeiend uit de geldende(privacy) wet- en/of regelgeving, te weten:

 • Ter uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent;

 • Ter voldoening aan een wettelijke plicht;

 • Ter bescherming van de vitale belangen of indien daar voor Bunzl Verpakkingen Arnhem BV of een derde een gerechtvaardigd belang voor bestaat.

Worden jouw persoonlijke gegevens door ons gedeeld?
Het is mogelijk dat jouw persoonlijke gegevens worden gedeeld, maar dit gebeurtop basis van 'need to know' en alleen indien zulks noodzakelijk is of indien wij verplicht zijn gegevens uit te wisselen. Persoonlijke gegevens worden mogelijk gedeeld wanneer we bedrijven of bedrijfseigendommen kopen of verkopen. We trachten de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens, waarvoor de onderneming wettelijk verantwoordelijk is, op de juiste wijze worden beschermd en gebruikt wanneer zulke gegevens in handen zijn van een derde.

Worden persoonlijke gegevens naar het buitenland gezonden?
Soms dienen wij persoonlijke gegevens naar het buitenland te verzenden als onderdeel van de uitvoering van een bestelling. Wanneer dit noodzakelijk is, streven wij ernaar de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de gegevens op de juiste wijze worden beschermd en gebruikt, ongeacht waar deze zich geografisch bevinden. Dit zal doorgaans contractueel plaatsvinden.

Hoe lang worden jouwpersoonlijke gegevens door ons bewaard?
Wij streven ernaar jouw gegevens uitsluitend te bewaren niet langer als noodzakelijk is voor onze zakelijke behoeften en overeenkomstig de wettelijke of regelgevende verplichtingen voor het bewaren van persoonsgegevens voor een bepaalde periode. Ongeacht de lengte van de periode dat wij persoons gegevens bewaren willen wij er echter voor zorgdragen dat deze gegevens op de juiste wijze worden beschermd.

Hoe beveiligen wij jouwpersoonlijke gegevens?
Bunzl Verpakkingen Arnhem BV doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen om zo onrechtmatig gebruik zoals onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging of verlies tegen te gaan.

Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Voor de uitvoering van onze activiteiten en diensten kunnen wij gebruik maken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners zijn onderworpen aan beveiligingsverplichtingen in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Welke rechten heb jij over jouwpersoonlijke gegevens?
Je hebt het recht om onder andere:

 • Een ​​afschrift van jouw persoonlijke gegevens te verkrijgen of om deze over te dragen aan een andere organisatie;

 • Onjuiste persoonlijke gegevens te corrigeren;

 • Jouw persoonlijke gegevens te laten wissen als het bewaren ervan niet langer gerechtvaardigd is;

 • Het gebruik van jouw persoonlijke gegevens beperkt te houden - d.w.z. dat er geen toegang tot jouw persoonsgegevens wordt verkregen of dat deze niet worden gebruikt;

 • Bezwaar te maken tegen jouw persoonlijke gegevens die worden verwerkt.

Wij zullen je altijd de rechten geven waar je wettelijk recht op hebt, maar je hebt in ieder geval te allen tijde recht op bovengenoemde. Alle verzoeken worden per geval beoordeeld.

Als je inzage wenst in jouw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt overdragen, wijzigen of verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen, verwijzen wij je naar de onderstaande contactgegevens.

Dien je ons jouw persoonlijke gegevens te verstrekken?
Je bent nooit verplicht jouw persoonsgegevens aan ons te verstrekken, maar het kan zijn dat dit nodig is wanneer je met ons een overeenkomst aangaat voor het leveren van onze diensten. Wij kunnen onze diensten alleen aanbieden indien je ons jouw persoonsgegevens verstrekt teneinde dergelijke diensten te kunnen verlenen.

Maken we gebruik van geautomatiseerde besluitvorming?
Wij hanteren geautomatiseerde besluitvorming wanneer je onze website gebruikt. Dit houdt in dat inhoud aan je wordt verstrekt op basis van jouw online gedrag. Dit stelt ons in staat om inhoud te leveren die voor jou relevant is.

Maken wij gebruik van jouwpersoonsgegevens voor marketingdoeleinden?
Ja, we kunnen jouw persoonlijke gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, maar we trachten alleen personen te benaderen die marketing willen ontvangen. Als je bezwaar hebt tegen marketing, digitaal of anderszins, laat het ons weten en wij zullen je niet langer benaderen.

Maken wij gebruik van cookies?
Ja, we gebruiken cookies om onze website naar behoren te laten werken, om het gebruik ervan na te gaan en om inhoud weer te geven die volgens ons relevant voor jou is. Als jij je bij ons registreert of als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik door ons van cookies.

Je kunt cookies blokkeren door jouwbrowserinstellingen aan te passen. Als je er echter voor kiest om alle cookies te blokkeren, is het mogelijk dat je geen toegang hebt tot onze site of een deel ervan en dat sommige functies niet naar behoren werken.

Waar kun je een klacht indienen, indien je het niet eens bent met het gebruik van jouw gegevens?
Indien je het niet eens bent met de wijze waarop wij omgaan met jouwpersoonlijke gegevens, neem dan in eerste instantie contact met ons op via onderstaande contactgegevens en we zullen ons best doen om je te helpen.

Je kunt op de volgende manieren contact met ons opnemen:

 • Per brief via het hiervoor genoemde adres Delta 57, 6825 ML Arnhem

 • Per e-mail via beeprotect@bunzl.nl

 • Telefonisch via het hiervoor genoemde telefoonnummer +31 (0)26-384 38 38

Wij streven ernaar zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op jouw verzoek te reageren. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kan jij je altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl).

Toepasselijk recht
Op eventuele geschillen die voortvloeien uit dit Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing. Neem s.v.p. contact met ons op indien je meer wilt weten over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Bunzl Verpakkingen Arnhem B.V
Delta 57
6825 ML Arnhem
E-mail: info-arnhem@bunzl.nl
Tel: +31 (0)26-384 38 38

Door op “accepteren” te klikken ga je akkoord met het opslaan van cookies op jouw apparaat voor het verbeteren van websitenavigatie, het analyseren van websitegebruik en om ons te helpen bij onze marketingprojecten. Bekijk onze privacyverklaring.

Delta 57  |  6825 ML  |  Arnhem
beeprotect@bunzl.nl

Bekijk hier onze disclaimer en privacyverklaring

© 2024 Bunzl Retail & Industry B.V.

Intuit Mailchimp logo